Do�adowanie dla wszystkich sieciNielimitowane SMS-y do czterech sieci - nowa oferta sieci Play ›

Operator sieci Play zapowiedzia dzi now propozycj dla uytkownikw na kart korzystajcych z ofert Lubi to!, Red Bull Mobile oraz Play Fresh – „Nielimitowane SMS-y do czterech sieci”.
W ramach wspomnianej oferty klienci fioletowego operatora, mog aktywowa jeden z dwch dostpnych pakietw, umoliwiajcych wysyanie nielimitowanej iloci wiadomoci SMS do Orange, T-Mobile, Plus oraz Play.

Dostpne pakiety:

 • Pakiet SMS wany przez 7 dni od dnia przyznania, ktre koszt wynosi 5 zotych z VAT

 • Pakiet SMS wany przez 30 dni od dnia przyznania, w cenie 10 zotych z VAT


Warunkiem uruchomienia usugi i pniejszego z niej korzystania jest utrzymanie wanoci konta na poczenia wychodzce.

Aby aktywowa pakiet SMS wany przez 7 dni naley wpisa z klawiatury telefonu kod *111*266*1#, a nastpnie zatwierdzi go klawiszem nawizywania poczenia. Wczenie pakietu SMS wanego przez 30 dni, odbywa si natomiast przy uyciu kodu *111*165*1#. Opata aktywacyjna pobierana jest automatycznie w momencie zlecenia uruchomienia usugi. Za przysugujcy pakiet, przyznawany zostanie w cigu 24 godzin. Aby sprawdzi status oferty „Nielimitowane SMS-y do czterech sieci” naley wpisa kod *111*266*3# i zatwierdzi go „zielon suchawk” – dla pakietu SMS wanego przez 7 dni, lub *111*265*3# dla pakietu wanego przez 30 dni.

Kady, kto zdecyduje si na wykupienie pakietu otrzyma moliwo nielimitowanego SMS-owania do klientw, korzystajcych z usug innych operatorw komrkowych w kraju. Naley pamita, i oferta promocyjna „Nielimitowane SMS-y do czterech sieci” nie obejmuje wiadomoci wysanych na numery specjalne (dostpne w cenniku kadej z dostpnych w sieci Play ofert na kart).

Promocja „Nielimitowane SMS-y do czterech sieci” nie czy si z ofert „Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play” i „Darmowe SMS-y do wszystkich sieci”.

czytaj wi�cej

Nowe Zbieraj minuty dla uytkownikw oferty Lubi to! ›

Usuga promocyjna „Nowe Zbieraj minuty” dedykowana jest uytkownikom fioletowego operatora, korzystajcym z oferty na kart Lubi to! Dziki niej, za kade dwie minuty poczenia przychodzcego z innej sieci, klienci Play otrzymuj jedn minut na rozmowy ze wszystkimi, niezalenie od operatora.
Koszt aktywacji usugi „Nowe Zbieraj minuty” wynosi 3 zote z VAT. Aby j wczy naley:

 • Wpisa z klawiatury telefonu krtki kod *111*219*1#, a nastpnie zatwierdzi go klawiszem nawizywania poczenia

 • Wybra odpowiedni opcj po zalogowaniu do serwisu Play24, znajdujcego si pod adresem www.24.play.pl

 • Skontaktowa si z Biurem Obsugi Klienta Play, dzwonic pod numer *500 lub *502; lub

 • Uda si do punktu sprzeday Play i poprosi sprzedawc o jej uruchomienie


Warunkiem wczenia usugi jest utrzymanie konta w okres wanoci na poczenia wychodzce w dniu jej aktywacji oraz posiadanie na koncie kwoty nie mniejszej ni 3 zote brutto. Usuga zostanie wczona w cigu maksymalnie 24 godzin, od otrzymania przez operatora zlecenia i bdzie aktywna przez 90 dni.

Od tego momentu za kade dwie pene minuty rozmowy odebranej od innego polskiego bd te zagranicznego operatora, uytkownik usugi „Nowe Zbieraj minuty” w ofercie Lubi to! otrzyma jedn minut na poczenia do wszystkich sieci w Polsce, w tym rwnie na numery stacjonarne w kraju. Minuty dodatkowe, przyznane w ramach usugi wykorzystywane s w pierwszej kolejnoci, przed Pakietem Zotwek oraz rodkami pochodzcymi z innych pakietw minut i SMS-w. Natomiast ich okres wanoci wynosi 30 dni.

W celu sprawdzenia iloci dostpnych w ramach usugi „Nowe Zbieraj minuty” jednostek taryfowych, naley wpisa z klawiatury telefonu krtki kod *102# i zatwierdzi go „zielon suchawk”.
czytaj wi�cej

Przenie numer do Play Fresh i odbierz bonus w postaci 60 zotych ›

W ramach oferty „Przenie numer do Play Fresh”, kady kto posiada aktywn kart SIM, udostpnion przez innego operatora, moe przenie swoje usugi do Play na kart w taryfie Play Fresh.
Warunkiem skorzystania z oferty jest zoenie odpowiedniego wniosku u fioletowego operatora. Po poprawnej weryfikacji, uytkownik otrzyma darmowy Zestaw Startowy Play Fresh 1 + 4 PLN. Jego aktywacji, poprzez wykonanie poczenia wychodzcego, naley dokona w dniu przeniesienia numeru.

W ramach otrzymanego Zestawu Startowego, klient otrzymuje cznie 5 zotych do wykorzystania na usugi w sieci Play. Z czego 1 zoty mona wykorzysta na wszystkie typy pocze, zgodnie z obowizujcym dla taryfy Play Fresh cennikiem, natomiast pozostae 4 zote na poczenia gosowe i wideo oraz wiadomoci SMS i MMS do wszystkich krajowych operatorw sieci komrkowych, jak rwnie na rozmowy z numerami stacjonarnymi w Polsce. Przy czym okres wanoci pakietu o wartoci 1 zoty wynosi 20 dni na poczenia wychodzce i 110 dni na poczenia przychodzce. Udostpnione 4 zote mona wykorzysta przez 30 dni od momentu aktywacji kary SIM. Pakiet ten nie wpywa zarwno na wano pocze przychodzcych i wychodzcych. Natomiast zostaje przydzielony w cigu 24 godzin od wykonania pierwszego poczenia.

Po pierwszym zasileniu konta, uytkownik otrzyma bonus w postaci 60 zotych, do wykorzystania na rozmowy , SMS-y i MMS-y ze wszystkimi, niezalenie od operatora, z wyczeniem pocze z numerami specjalnymi, okrelonymi w regulaminie. Wano przyznanego bonusu wynosi 90 dni. Nie zostanie on jednak przyznany, w sytuacji, gdy uytkownik przed pierwszym doadowaniem konta, skorzysta z oferty: "Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play", "Darmowe SMS-y do wszystkich sieci" lub "Darmowy Internet w Play Fresh".
czytaj wi�cej

Darmowe SMS-y do wszystkich sieci w Play Fresh ›

Operator sieci Play, znany jest z ciekawych usug promocyjnych kierowany zarwno do osb korzystajcych z ofert na abonament, jak i pre-paid. Specjalnie z myl o uytkownikach Play Fresh, przygotowa „Darmowe SMS-y do wszystkich sieci”.
Oferta specjalna „Darmowe SMS-y do wszystkich sieci”, znana rwnie pod nazw „All Inclusive SMS”, skierowana zostaa do wszystkich klientw korzystajcych z oferty na kart w taryfie Play Fresh. Dziki niej, po kadym doadowaniu konta, przyznawany jest bonus w postaci darmowych SMS-w do wszystkich sieci. Co wicej usuga jest cakowicie bezpatna.

Aby wczy opcj „All Inclusive SMS”, naley wybra jedn z poniszych opcji:

 • Zakupi Zestaw Startowy Play Fresh z opcj „Darmowe SMS-y do wszystkich sieci”, a nastpnie dokona jego aktywacji

 • Wpisa z klawiatury telefonu krtki kod *111*33*4# zatwierdzajc go klawiszem nawizywania poczenia

 • Zalogowa si do serwisu Play24, znajdujcego si pod adresem www.24.playmobile.pl i wybra odpowiedni opcj


W przypadku wybrania pierwszej opcji, wczenie usugi nastpi bezporednio po dokonaniu aktywacji karty SIM. Osoby posiadajce ju aktywne konto w taryfie Play Fresh , ktrzy skorzystali jednej z dwch pozostaych opcji aktywacji usugi, musz niestety uzbroi si w cierpliwo. Wedug regulaminu oferty promocyjnej, zawartego na stronie, fioletowy operator ma a 7 dni na jej wczenie. Sprawdzenia stanu aktywacji usugi, mona dokona przy pomocy krtkiego kodu *111*49*1#.
Od momentu zakoczenia caego procesu, uytkownik bdzie otrzymywa bonusowe SMS-y do wszystkich sieci po kadym zasileniu konta. Ich ilo zalena jest jednak od wartoci doadowania i przedstawia si nastpujco:

 • Za doadowanie o wartoci 5 – 9 zotych – 100 SMS-w do wszystkich, wane przez 5 dni

 • Za doadowanie o wartoci 10 – 29 zotych – 250 SMS-w do wszystkich, wane przez 10 dni

 • Za doadowanie o wartoci 30 – 49 zotych – 1000 SMS-w do wszystkich, wane przez 30 dni

 • Za doadowanie o wartoci 50 – 300 zotych – 2000 SMS-w do wszystkich, wane przez 50 dni


Aby sprawdzi stan dostpnych w ramach promocji SMS-w naley posuy si krtkim kodem *109#. czytaj wi�cej

Pakiety Internetowe dla klientw Play Fresh i Lubi to! ›

Z myl o uytkownikach na kart korzystajcych z taryfy Play Fresh oraz oferty promocyjnej „Lubi to!”, operator przygotowa a pi pakietw internetowych. Dziki czemu kady uytkownik moe dopasowa pakiet transferu danych do indywidualnych potrzeb.
W ramach usugi kady moe korzysta z wybranego przez siebie pakietu na terenie Polski, przy wykorzystaniu ustawie APN Internet.

Dostpne pakiety oraz kwota potrzebna do ich aktywacji:

 • 25 MB – 3 zote

 • 100 MB – 7 zotych

 • 200 MB – 9 zotych

 • 500 MB – 15 zotych

 • 1 GB – 25 zotych


Uytkownik ma prawo posiada jednoczenie kilka pakietw, jednak z tym zastrzeeniem, e musz one rni si rozmiarem. W zwizku z czym nie jest moliwe wczenie dwch takich samych pakietw. Kady z pakietw wany jest przez 30 dni od momentu wczenia. Po wykorzystaniu dostpnego w ramach usugi transferu za poczeniem bdzie nalicza opata zgodna z obowizujcym dla danej taryfy cennikiem. W przypadku utraty wanoci na poczenia wychodzce, a trwajcej usudze internetowej, korzystanie z pakietu bdzie moliwe pod warunkiem doadowania konta przed upywem okresu wanoci pakietu.

Aby wczy wybrany przez siebie pakiet naley:

 • Wpisa z klawiatury krtki kod i zatwierdzi go „zielon suchawk”

  • dla pakietu 25 MB: *111*212*1#

  • dla pakietu 100 MB: *111*213*1#

  • dla pakietu 200 MB: *111*214*1#

  • dla pakietu 500 MB: *111*215*1#

  • dla pakietu 1 GB: *111*216*1#


 • Wybra na klawiaturze telefonu *111#, a nastpnie w sekcji promocje wybra odpowiedni opcj

 • Zalogowa si do serwisu Play24, a nastpnie wybra odpowiedni opcj w zakadce usugi, lub

 • Uda si do Punktu Sprzeday P4 i zleci sprzedawcy uruchomienie usugi z wybranym pakietem.


 • Stan dostpnych do wykorzystania danych mona sprawdzi wpisujc z klawiatury krtki kod *108# i zatwierdzi go klawiszem nawizywania poczenia.
  czytaj wi�cej

  Wspieram WOP - nowa usuga w sieci Play ›

  Teraz uytkownicy operatora sieci Play korzystajcy z ofert pre-paid mog wspomc zbirk pienidzy na szczytny cel. Wystarczy wczy bezpatn usug Wspieram WOP i korzysta z telefonu jak dotd.
  Z usugi Wspieram WOP mog korzysta wszyscy uytkownicy nastpujcych ofert:
  

  • Play Fresh

  • Nowy Play na Kart

  • Play Karta

  • Lubi To!

  • Nowy Play Online na Kart


  Aby pomoc dzieciom wspierajc Wielk Orkiestr witecznej Pomocy wystarczy wysa wiadomo SMS o dowolnej treci pod bezpatny numer 8070. Warunkiem jest oczywicie utrzymanie w dniu aktywacji okresu wanoci konta na poczenia wychodzce. Wczenie usugi Wspieram WOP nastpuj maksymalnie w cigu 24 godzin od momentu jej zlecenia. Aktywacja moe jednak zosta dokonana wycznie na terenie Polski i kadorazowo wana jest przez okres trzech miesicy kalendarzowych, wliczajc miesic, w ktrym zostaa wczona. Po tym okresie wymagane jest ponowne przystpienie do usugi.

  Po tym jake prostym zabiegu P4 przekae na rzecz fundacji 5% wartoci sumy wszystkich doadowa dokonanych w okresie aktywnej usugi Wspieram WOP. Podstaw do obliczenia odpowiedniej kwoty s jedynie wartoci doadowa powikszajce dostpny dla uytkownika Pakiet Zotwek.

  Zarwno wczenie, jak i korzystanie z usugi Wspieram WOP jest dla uytkownikw operatora sieci Play w peni darmowe. Kwota przekazana na rzecz fundacji w aden sposb nie pomniejsza przyznawanego dziki doadowaniu konta Pakietu Zotwek.

  Wszyscy, ktrzy wespr Wielk Orkiestr witecznej Pomocy z Play pomagaj w rozwoju programu Ratujmy i Uczmy Ratowa. Dziki temu tysice dzieci w caej Polsce bd mogy nauczy si zasad udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach zagroenia ycia.

  Posiadacze iPhone'w oraz smartfonw z systemem Android mog rwnie bezpatnie pobra aplikacj z zasadami pierwszej pomocy - Uczmy Ratowa - przygotowan wsplnie z WOP. czytaj wi�cej

  Play Frash na kart ›

  Taryfa Play Frash to sposb na tanie rozmowy telefoniczne. W tej ofercie znajdziemy take liczne promocje, ktre pozwol dodatkowo zmniejszy rachunki.
  Play Frash to 29 groszy do wszystkich sieci, 9 groszy za sms-a, 19 groszy za mms-a i 12 groszy za 100 kb. Wano konta zaley od kwoty doadownia. I tak suma od 5 do 9 dni przedua wano konta o 5 dni. Otrzymujemy 100 darmowych sms-w do wszystkich sieci.

  Jeeli doadujemy konto 30 zotymi, to otrzymujemy 1000 darmowych sms-w do wszystkich sieci. Przdeuenie konta wynosi 365 dni i mamy stan darmowy w Play.
  czytaj wi�cej

  Darmowa kasa za doadowania w Play ›

  Masz kart w Play Frash? Jeeli tak, to doaduj swoje konto przez stron doadowania.playmobile.pl, a otrzymasz dodatkowo 10 % ekstra.
  Promocja dotyczy tylko doadowa przez podan wyej stron. Za kade doadowanie konta kwot 20 zotych otrzymamy bonus w postaci 10 % wartoci doadowania. Dotakowe zotwki mona wykorzysta na rozmowy i sms-y do wszystkich sieci w Polsce.

  Usuga aktywowana jest w cigu 24-godzin. Bonus wany jest przez miesic czasu. Gdy mamy wczone inne promocje, to bd one nadal aktywne.
  czytaj wi�cej

  Przenie numer do Play Frash ›

  Play zaprasza do swojego grona klientw i kusi bonusami.
  Play Frash oferuje osobom, ktre chc przenie swj numer kilka ciekawych bonusw. Jeeli zdecydujemy si przystpi do Play otrzymamy gratisowo 60 zotych. Bonusy bd przyznawane systematycznie przez 3 miesice i bdzie to kwota 20 zotych. Dodatkowo mamy darmowe poczenia i sms-y do wszystkich w Play.

  Formalnoci zwizane ze zmian operatora zaatwia Play. Co jednak naley zrobi, aby doczy do tego grona? Naley uda si do jednego z oddziau Play i musisz przynie ze sob dowd osobisty oraz kart rejestracyjn od swojego operatora. Drugi etap to podpisanie umowy z Play. Powiadomienie o zmianie operatora dostaniemy sms-em.
  czytaj wi�cej

  100 minut w Play ›

  Promocja 100 minut w Play skierowna jest do uytkownikw Play Fresh.
  Elemenatrz skada si z dwch rzeczy: 100 darmowych minut w gronie Play i poczenia z numerami stacjonarymi Play Fresh (w kraju). Ten pakiet moemy ju naby za jedyne 5 zotych. Darmowe minuty s wane 30 dni od momentu wczenia usugi.

  W przypadku, gdy nasze poczenia wychodzce zostan zawieszone, ale w czasie tych 30 dni doadujemy konto, to nie stracimy przyznanych nam minut. Za kadorazowe wczenie pakietu musimy paci.

  Aby aktywowa naley:
  - wybra krtki kod *111*34*1#.
  - wybra na klawiaturze telefonu *111#,a nastpnie w sekcji „Usugi” wybra odpowiedni opcj,
  - zalogowa si na stronie www.24.playmobile.pl
  - zadzwoni do konsultanta Obsugi Klienta pod numer *500 lub *502 i poprosi o aktywacj „100 minut do Play i na stacjonarne w Play Fresh”
  - uda si do punktu sprzeday Play i poprosi sprzedawc o uruchomienie wybranej usugi.
  czytaj wi�cej
  o nas | tagi | zasoby | kontakt | simplus

  Przyjaciele KartyGSM: Gry | fortel | Kuponline.pl
  (C) 2006-2012 KartyGSM.pl